SpenenWereld.nl Algemene voorwaarden

AVG-beleid

AVG:  We gebruiken geen persoonlijke gegevens, alleen bij het aanschaffen van producten in de webshop wordt volgens de AVG richtlijn enkel naam, adres en e-mailadres gebruikt voor de verzending en communicatie. Door deze voorwaarden te accepteren, gaat u akkoord met ons AVGbeleid en de onderstaande algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping Artikel 10 - De prijs Artikel 11 - Nakoming, gebruik en extra garantie Artikel 12 - Levering en uitvoering Artikel 13 - Betaling Artikel 14 - Klachtenregeling Artikel 15 - Geschillen Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Artikel 17 - Aanvullende bepalingen Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van  een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 4. Dag: kalenderdag; 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Baby-speen BV 9672AC Telefoonnummer: 0639764817 E-mailadres: info@baby-speen.nl KvK-nummer: 89663381 Btw-identificatienummer: NL865061270B01 Artikel 3 - Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SpenenWereld.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.  Artikel 4 - Het aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Artikel 5 - De overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer maakt via toegankelijke informatie op de website www.SpenenWereld.nl het volgende duidelijk aan de consument: a. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; b. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop; c. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; d. De manier waarop een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.  Artikel 6 - Herroepingsrecht Bij producten: 1. De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product ontbinden zolang de ontvangen envelop met spenen door de consument niet is geopend. De aankoop kan de consument ontbinden door een e-mail te sturen naar info@SpenenWereld.nl   2.a Als een baby sabbelt aan een speen kan deze speen bacteriën bevatten en is het artikel onbruikbaar voor verdere verkoop. door de ondernemer. Indien de consument de envelop heeft geopend vervalt het recht op retour van de spenen en terugbetaling i.v.m. hygiëne, omdat wij niet kunnen controleren of de speen gebruikt is of niet.

Mocht er sprake zijn van een bestelling wat geschikt is als cadeau en deze geretourneerd zal willen worden kan dit binnen een bedenktijd van 1 maand. Dit dient de consument dan binnen een week na ontvangst door te geven via info@SpenenWereld.nl  (De verpakkingen dienten niet geopend te worden.)  Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstijd. 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de verpakking met daarin het product. 2. Indien de envelop is geopend, het product is beschadigd door toedoen van de consument of is gebruikt, kan het niet geretourneerd worden.  Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 1. Als de ondernemer een melding van retour krijgt zal de ondernemer dit binnen 3 werkdagen oppakken en afhandelen met de consument.  2. De ondernemer vergoedt de betaling van de consument, exclusief eventuele leveringskosten. 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.  Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht a. Spenen vallen onder de noemer "producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken" b. de consument heeft verklaard dat bij het akkoord gaan met de voorwaarden hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest, indien de envelop wordt geopend.  Artikel 10 - De prijs 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de standaard prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  1. De ondernemer mag ten aller tijde zelf bepalen of er kortingsacties zijn en de duur hiervan. 

 

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst, gebruik en extra garantie  1. De ondernemer levert spenen aan de consument die geproduceerd zijn en worden aangeleverd door een Groothandel.

  1. De consument dient de speen elke keer te controleren vóór gebruik op gebreken, slijtage scheurtjes, missende onderdelen, of andere defecten in welke vorm dan ook en dient de speen niet te gebruiken indien er een defect is aan de speen in welke vorm dan ook. De consument is zelf verantwoordelijk voor veilig gebruik.  3. De spenen voldoen aan de Europese veiligheidsnorm EN 1400+A1
  2. De ondernemer levert enkel bij levering een instructieflyer aan om de speen goed te kunnen schoonmaken.. De ondernemer is in geen enkele manier aansprakelijk voor gevolgen van het gebruik van de speen.  De tekst van de instructieflyer bevat de instructiebeschrijving die door de Groothandel worden bijgeleverd.  Artikel 12 - Levering en uitvoering 1. De ondernemer zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van producten, het verpakken en leveren ervan. Wij bewaren de spenen in plastic bakken, verpakken de spenen in bubbelenveloppen of brievenbusdoosjes om de speen te beschermen.  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, maar geen recht op eventuele schadevergoeding. 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen zonder de verzendkosten die de consument maakt om het product terug te sturen mits dit is overlegd met de ondernemer.  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust niet bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 13 - Betaling 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan na het sluiten van de overeenkomst.  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer  gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. Artikel 14 - Klachtenregeling 1. De ondernemer beoordeelt en behandelt de klacht van de consument.  2. Klachten over het gevolg van het gebruik van de Bibs speentjes worden door de ondernemer doorgegeven aan het bedrijf Bibs.  3. Klachten over de bezorging worden afgehandeld door de ondernemer 4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Artikel 15 - Geschillen 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Mocht u over de algemene voorwaarden vragen hebben stuurt u een mailtje naar info@SpenenWereld.nl